پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

پرگار محور مختصات دتکارتی را به چالش کشیده است

دانشمندان بطور کلی با پرگار بیگانه اند .
اصل :
پرگار با دو شاخه سوزنی خود مختصات می طلید.
ریاضیدان آن دو مختصات را تعین کن.

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

Ruler and Compass: دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخت...

Ruler and Compass: دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخت...: پارادوکس های عهد باستان با سه شکل شناخته شده برای همه : 1) دایره 2 ) مثلث متساوی الاضلاع 3) مربع بطور کامل حل شد . New Pi=3.1547005383...

دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخته شده دایره.مثلث متساوی الاضلاع و مربع تمام پارادوکس های عهد عتیق را حل کردم

پارادوکس های عهد باستان با سه شکل شناخته شده برای همه :
1) دایره
2 ) مثلث متساوی الاضلاع
3) مربع
بطور کامل حل شد .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube


۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

Ruler and Compass: نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه...

Ruler and Compass: نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه...: این نظریه غلط هزار ان سال بشر رابه عقب برد www.dinbali.com pi=3.154700538379

نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه راگرفت.

این نظریه غلط هزار ان سال بشر رابه عقب برد
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...: قوه قضائیه فاسدی که به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر احترام نگذارد .از هر روسپی روسپی تر است. www.dinbali.com pi=3.154700538379

در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وجه المصالحه یک روسپی قرار گیرد زوال اش نزدیک است .

قوه قضائیه فاسدی که به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر احترام نگذارد .از هر روسپی روسپی تر است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379