پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

Ruler and Compass: دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخت...

Ruler and Compass: دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخت...: پارادوکس های عهد باستان با سه شکل شناخته شده برای همه : 1) دایره 2 ) مثلث متساوی الاضلاع 3) مربع بطور کامل حل شد . New Pi=3.1547005383...

دانشمندان ریاضیدانان محترم جهان من با سه شکل شناخته شده دایره.مثلث متساوی الاضلاع و مربع تمام پارادوکس های عهد عتیق را حل کردم

پارادوکس های عهد باستان با سه شکل شناخته شده برای همه :
1) دایره
2 ) مثلث متساوی الاضلاع
3) مربع
بطور کامل حل شد .
New Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube