پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

فقر هندسه اقلیدسی -می نویسم تا بماند یادگار

هند سه اقلیدسی فقیر است .همانگونه که هند سه ریمانی ، هندسه لباچفسکی فقیر است.
دایره شکل یکتا است و تعد د آن در بزرگی و کوچکی است .
دایره چون بیضی تنوع ندارد..یکتای یکتا است .
اساتید تا به امروز به ما آموخته اند که هر دایره با دو مثلث متساوی الاضلاع در گیر است .
1=-مثلث متساوی الاضلاع محاطی
2=- مثلث متساوی الاضلاع محیطی
هر دایره با دو مربع در ارتباط است .
1=- مربع محاطی
2=- مربع محیطی ..قس علیهذا
بعلت ضعف علمی اساتید مااز دو مربع مهم و اساسی دیگر که بادایره درگیر است.چیزی نشنیده ایم . آن دو مربع یکی مربع هم ارز محیط بادایره و دیگری مربع هم ارز با مساحت دایره است .
این دو مربع چون دو مربع محیطی و محاطی وجود دارند . متاسفانه ما از آن دو بی خبر و بی اطلاع هستیم .
این موضوع در مثلث متساوی الاضلاع هم صادق است .دو مثلث متساوی الاضلاع دیگر هم وجود دارد که ما از آن دو بی اطلاع وبی خبرایم
از این دو مثلث متساوی الاضلاع یکی محیط اش سه برابر قطردایره و دیگری محیط اش سه برابر نصف محیط دایره است.
ما به کمک این دو مثلث متساوی الاضلاع ناشناخته و مهجور کسرسنجشی C/d حل نشده از عهد عتیق را حل کرده ایم .
www.dinbali.com۱ نظر:

  1. فوق علم است .قطعا" منتشر نمی شود .چون باید مردم در حماقت غوطه بخورند

    پاسخحذف