پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم

گوش می شنود .چشم می بیند. دو وظیفه متفاوت با یکدیگر .
من وتو نمی توانیم گوش رابه دیدن و چشم را به شنیدن وادار کنیم .
هندسه اگر گوش باشد حساب چشم است و بالعکس
هندسه اگر چشم باشد حساب گوش است .
هندسه رسم می کند .حساب محاسبه می کند.
هرگز هندسه محاسبه نمی کند  .هیچگاه حساب رسم نمی کند..
هندسه عدد ندارد..حساب خط ندارد..
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر