پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۲۲, سه‌شنبه

Ruler and Compass: Hassan Dinbali 1

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

Hassan Dinbali 1

Ruler and Compass: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم

Ruler and Compass: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم : گوش می شنود .چشم می بیند. دو وظیفه متفاوت با یکدیگر . من وتو نمی توانیم گوش رابه دیدن و چشم...

Ruler and Compass: عالم دانشمند بفهم

Ruler and Compass: عالم دانشمند بفهم: این ابزار ها بایکدیگر متفاوت اند

عالم دانشمند بفهم

این ابزار ها بایکدیگر متفاوت اند


عالم دانشمند بفهم

کپسول و شیاف بایکدیگر متفاوت اند .
هندسه و حساب هم بایکدیگر فرق دارند
حوزه عملیاتی این دو با آن دومتفاوت است
www.dinbali.com

ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم

ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم: گوش می شنود .چشم می بیند. دو وظیفه متفاوت با یکدیگر . من وتو نمی توانیم گوش رابه دیدن و چشم را به شنیدن وادار کنیم . هندسه اگر گوش باشد ح...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم

گوش می شنود .چشم می بیند. دو وظیفه متفاوت با یکدیگر .
من وتو نمی توانیم گوش رابه دیدن و چشم را به شنیدن وادار کنیم .
هندسه اگر گوش باشد حساب چشم است و بالعکس
هندسه اگر چشم باشد حساب گوش است .
هندسه رسم می کند .حساب محاسبه می کند.
هرگز هندسه محاسبه نمی کند  .هیچگاه حساب رسم نمی کند..
هندسه عدد ندارد..حساب خط ندارد..
www.dinbali.com


ستاره و پرگار : خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی م...

ستاره و پرگار : خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی م...: عالم دذانشمند این دو مکان در یک ساختمان قراردارند . کارائی متفاوت دارند شما نمی توانید این دو را تعویض کاربری دهید. فرض  کنید یکی هندسه ...

خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی مربوط اند

عالم دذانشمند
این دو مکان در یک ساختمان قراردارند . کارائی متفاوت دارند
شما نمی توانید این دو را تعویض کاربری دهید.
فرض  کنید یکی هندسه و دیگری حساب است .
www.dinbali.com
 حساب

 هندسه

ستاره و پرگار : عدد گرد و دراز ندارد

ستاره و پرگار : عدد گرد و دراز ندارد: عالم  دانشمند عدد گرد و دراز ندارد. www.dinbali.com

ستاره و پرگار : عدد رسم کردنی نیست

ستاره و پرگار : عدد رسم کردنی نیست: هرکس در هر لباس ودر هر مقامی عدد و رقم را رسم کند از ابله و احمق احمق تر و ابله تر است www.dinbali.com

عدد گرد و دراز ندارد

عالم  دانشمند عدد گرد و دراز ندارد.
www.dinbali.com


عدد رسم کردنی نیست

اول عدد گرد و دراز را مشخص کنید بعد رسم نمائید.
ستاره و پرگار فقط خط منحنی و مستقیم می کشند
www.dinbali.com

عدد رسم کردنی نیست

هرکس در هر لباس ودر هر مقامی عدد و رقم را رسم کند از ابله و احمق احمق تر و ابله تر است
www.dinbali.com