پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

Ruler and Compass: نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه...

Ruler and Compass: نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه...: این نظریه غلط هزار ان سال بشر رابه عقب برد www.dinbali.com pi=3.154700538379

نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه راگرفت.

این نظریه غلط هزار ان سال بشر رابه عقب برد
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...: قوه قضائیه فاسدی که به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر احترام نگذارد .از هر روسپی روسپی تر است. www.dinbali.com pi=3.154700538379

در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وجه المصالحه یک روسپی قرار گیرد زوال اش نزدیک است .

قوه قضائیه فاسدی که به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر احترام نگذارد .از هر روسپی روسپی تر است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


Ruler and Compass: هرکس که از علم و دانش فاصله بگیرد در فساد و تباهی ...

Ruler and Compass: هرکس که از علم و دانش فاصله بگیرد در فساد و تباهی ...: ممانعت از اشاعه علم و دانش اوج فساد و تباهی است. آمار پست های ارسالی من تائید فساد و تباهی رابه صورت بسیار جدی نشان می دهند درهم نشا...

هرکس که از علم و دانش فاصله بگیرد در فساد و تباهی ذوب می شود.


ممانعت از اشاعه علم و دانش اوج فساد و تباهی است.
آمار پست های ارسالی من تائید فساد و تباهی رابه صورت بسیار جدی نشان می دهند
درهم نشان دادن تصاویر با ارزش من با سایر شکل های نا مربوط رواج تباهی و فساد است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

Ruler and Compass: حساب در حد و اندازه های هندسه نیست

Ruler and Compass: حساب در حد و اندازه های هندسه نیست: جهان ماوراء ما راهندسه ساخته است نه حساب www.dinbali.com pi=3.154700538379

حساب در حد و اندازه های هندسه نیست

جهان ماوراء ما راهندسه ساخته است نه حساب
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

Ruler and Compass: جبر را بشناسیم

Ruler and Compass: جبر را بشناسیم: جبر یکی از متفرعات ریاضی است .جبر ناتوان و فقیر است .عدداش راازحساب و اشکال اش رااز هندسه دریوزه گی می کند . بلاهت و حماقت است که ناتوانی ...

جبر را بشناسیم

جبر یکی از متفرعات ریاضی است .جبر ناتوان و فقیر است .عدداش راازحساب و اشکال اش رااز هندسه دریوزه گی می کند .
بلاهت و حماقت است که ناتوانی های جبر رادلیل و برهان به حساب آوریم.و با آن جلوی اشاعه علم  رابگیریم
جبر اگر توان و استعداد دارد معادله درجه سوم خودش راحل کند.
ما تثلیث زاویه باستاره و پرگار را حل کردیم .
حال نوبت به جبر رسیده است  که معاذله درجه سوم اش را حل کند..
منتظر می مانیم تا حل معادله درجه سوم را ناظر باشیم. .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


Ruler and Compass: هشدار به علوم

Ruler and Compass: هشدار به علوم: ستاره و پرگار دو ابزار اند .این دو  وسیله ساده و روان از عهده کارهای هندسی به شایستگی بر می آیند..هیچ علم و دانشی غیر از هندسه ستار...

هشدار به علومستاره و پرگار دو ابزار اند .این دو  وسیله ساده و روان از عهده کارهای هندسی به شایستگی بر می آیند..هیچ علم و دانشی غیر از هندسه ستاره و پرگار ندارد.
ستاره و پرگار مختص به هندسه است .در هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده شود .بطور قطع و یقین آن علم وارد حوزه هندسه شده است.
وقتی علمی واردحوزه هندسه می شود باید باید باید تاکید  بر تاکید. رعایت قواعد ودستور العمل های هندسی رابنماید..
بنا براین باستاره و پرگار نمی توان برای هندسه ایجاد مزاحمت نمود.. از قواعد و مقررات اش خورده گرفت. زیرامزاحم صد در صد از قواعد و مقررات هندسه بیخبر و ناآگاه است.
 پس نباید برای نحوه بکار گیری دو وسیله دستور العمل بیجا صادر کرد و حد و حدودی قائل شد..
هندسه علم است و خود مختار است .هرکار ی راکه صلاح بداند بدون مشورت با بی خبر ونا آگاه سایر علوم خود به نحو احسن انجام می دهد .هندسه قادر است از پس تمام مشکلات خود برآید .
همچنان که از عهده مشکلات خود برآمدد و همه را به شایستگی حل و فصل نمود..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

Ruler and Compass: نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در ...

Ruler and Compass: نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در ...: این ترسیم همان شکلی است که در سایت من وجود دارد.. منتها من شکل راروشن تر و گویاتر کرده ام. زاویه SRV سی درجه است .خط VS نصف خط VR است دو ...

Ruler and Compass: نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در ...

Ruler and Compass: نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در ...: این ترسیم همان شکلی است که در سایت من وجود دارد.. منتها من شکل راروشن تر و گویاتر کرده ام. زاویه SRV سی درجه است .خط VS نصف خط VR است دو ...

نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در you tuob

این ترسیم همان شکلی است که در سایت من وجود دارد.. منتها من شکل راروشن تر و گویاتر کرده ام.
زاویه SRV سی درجه است .خط VS نصف خط VR است
دو خط الحاقی به قطر RL---FA هرکدام با خط VS برابر اند.
پس دو خط RL..AF با مماس RC برابر است .
طول خط  ALبرابر نصف محیط دایره است
چرا نصف محیط دایره است .
به اصل کشف شده مراجعه کنید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

Ruler and Compass: نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قر...

Ruler and Compass: نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قر...: چرا دانشمندان این نظریه باطل را پذیرفته اند؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379

نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قرار داده است.

چرا دانشمندان این نظریه باطل را پذیرفته اند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


Ruler and Compass: عالمان و دانشمندان جهان بدانند.هندسه مدرن تابع عقل...

Ruler and Compass: عالمان و دانشمندان جهان بدانند.هندسه مدرن تابع عقل...: من  حسن دینبلی با قدرت علم و دانش به این نظریه باطل خط بطلان کشیدم www.dinbali.com pi=3.154700538379

عالمان و دانشمندان جهان بدانند.هندسه مدرن تابع عقل و متکی به خلاقیت و نوآوری درون خویش است.

من  حسن دینبلی با قدرت علم و دانش به این نظریه باطل خط بطلان کشیدم
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


Ruler and Compass: اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر ...

Ruler and Compass: اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر ...: نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379