پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

نظریه باطلی که برای چند هزار سال جلوی فکر و اندیشه راگرفت.

این نظریه غلط هزار ان سال بشر رابه عقب برد
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: