پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

Ruler and Compass: هرکس که از علم و دانش فاصله بگیرد در فساد و تباهی ...

Ruler and Compass: هرکس که از علم و دانش فاصله بگیرد در فساد و تباهی ...: ممانعت از اشاعه علم و دانش اوج فساد و تباهی است. آمار پست های ارسالی من تائید فساد و تباهی رابه صورت بسیار جدی نشان می دهند درهم نشا...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر