پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...

Ruler and Compass: در کشوری که حق و حقوق شهروندی عالم و دانشمنداش وج...: قوه قضائیه فاسدی که به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر احترام نگذارد .از هر روسپی روسپی تر است. www.dinbali.com pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر