پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قرار داده است.

چرا دانشمندان این نظریه باطل را پذیرفته اند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: