پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

جبر را بشناسیم

جبر یکی از متفرعات ریاضی است .جبر ناتوان و فقیر است .عدداش راازحساب و اشکال اش رااز هندسه دریوزه گی می کند .
بلاهت و حماقت است که ناتوانی های جبر رادلیل و برهان به حساب آوریم.و با آن جلوی اشاعه علم  رابگیریم
جبر اگر توان و استعداد دارد معادله درجه سوم خودش راحل کند.
ما تثلیث زاویه باستاره و پرگار را حل کردیم .
حال نوبت به جبر رسیده است  که معاذله درجه سوم اش را حل کند..
منتظر می مانیم تا حل معادله درجه سوم را ناظر باشیم. .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: